Resmi Gazete’de bugün (21 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

Beykozlu

New member
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER


– Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği

– Yargıçlar ve Savcılar Konseyi Disiplin Amirleri ve Disiplin Şuraları Yönetmeliği

– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2022/23)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 tarihindeki ve E: 2022/56, K: 2022/100 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 tarihindeki ve E: 2022/65, K: 2022/102 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 tarihindeki ve E: 2022/67, K: 2022/103 Sayılı sonucu

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 1. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 
Üst